Regulamin

Cmentarz w Marysinie Wawerskim

Regulamin Cmentarza w Marysinie Wawerskim.

Cmentarz jest miejscem świętym.

Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała… (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2300).

Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza powierzamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

1. Cmentarz jest otwarty codziennie od godz. 7.00 do zmroku. Przez cały rok otwarte są wejścia:

 • od strony ul. Korkowa
 • od strony Rezerwatu im. Króla Jana Sobieskiego

2. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na cmentarzu tylko pod opieką osób dorosłych. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką kierownika grupy. Kierownik grupy odpowiada za całą grupę i za negatywne skutki obecności grupy na cmentarzu.

3. Wszyscy przebywający na cmentarzu zobowiązani są do zachowania ciszy, troski o porządek i czystość na odwiedzanych grobach, w ich otoczeniu oraz na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami.

4. Niedozwolone jest wprowadzanie psów. Niedozwolone jest także wmurowywanie ławek na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami, albowiem utrudniają dojście do grobów.

5. Dopuszcza się wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza ( w dni robocze !), po wcześniejszym odebraniu przepustki z kancelarii cmentarza. Wjazd i wyjazd bramą od ul. Korkowa 152 w godz.: 7.00-14.00.

6. Firmy świadczące usługi dla ludności w zakresie murowania grobów czy ustawiania nagrobków, pomników, tablic, krzyży i innych oznak czczenia zmarłych oraz renowacji pomników nie mogą wjechać na cmentarz bez przepustki specjalnej wydanej w kancelarii cmentarza.

7. Bez zezwolenia Zarządu Cmentarza Bródzieńskiego Cmentarz Marysin Wawerski niedozwolone jest:

 • murowanie grobów, ustawianie nagrobków;
 • wynoszenie, wywożenie z cmentarza nagrobków bądź ich części;
 • zajmowanie alejek na ławki, ogródki przy grobie, sadzenie drzew itp.;
 • obmurowywanie nagrobków na obszarze większym niż przyznany pod grób;
 • zbieranie z grobów zniczy, kwiatów, wiązanek i wieńców.

8. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób, uprawnionych do pochowania zmarłych, określonych w art. 10 Ustawy „O cmentarzach i chowaniu zmarłych” z dn. 31 stycznia 1959r. Dz. Ust. Nr 23/2000 poz.295.

9. Osoby, o których mowa w punkcie 8 Regulaminu Cmentarza, są zobowiązane do uiszczania opłaty w kancelarii cmentarza za miejsce grzebalne oraz wywóz śmieci z cmentarza na wysypisko miejskie, tzw. opłata KTSC.

10. Śmieci, stare wieńce, przekwitłe rośliny itp. należy wyrzucać do kontenerów rozmieszczonych na terenie cmentarza. Ziemia z grobów przygotowywanych do murowania, stare pomniki, gruz z grobów murowanych muszą być składowane do kontenerów ustawionych przy bramie wjazdowej na cmentarz po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w kancelarii cmentarza, bądź wywiezione poza teren cmentarza na podstawie ustaleń w kancelarii cmentarza z osobami uprawnionymi do grobów o których mowa w punkcie 8 Regulaminu Cmentarza.

11. Pogrzeby odbywają się codziennie od godz. 8.00-14.30 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

12. Zakupienie grobu następuje w kancelarii cmentarza przy ul. Korkowa 152 w Warszawie, a potwierdzeniem nabycia jest Umowa o miejsce na cmentarzu i rachunek opłaty za to miejsce.

 • Generalnie opłatę za groby ziemne i murowane dla 1-osoby wnosi się co 20 lat.
 • Przy przekwalifikowaniu np. grobu ziemnego w murowany (dotyczy starej części cmentarza) opłata za przekwalifikowanie wg cennika.
 • Za groby murowane wnosi się opłatę jednorazową, która daje prawo do korzystania z grobu bez dodatkowych opłat za wyjątkiem KTSC.
 • Miejsc dla osób żyjących i osób ekshumowanych po cenie jak do pogrzebu nie sprzedajemy.

13. Kancelaria cmentarza w Marysinie Wawerskim czynna jest codziennie (godziny pracy kancelarii cmentarza podane są na stronie cmentarza)  z wyjątkiem dni wolnych od pracy, z przerwami na odbywające się pogrzeby.

14. Dyrektor Zarządu Cmentarza Bródzieńskiego lub Jego Zastępca przyjmują w Kancelarii przy ul. Św. Wincentego 83 w Warszawie.

15. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza w Marysinie Wawerskim sprawuje Zarząd Cmentarza Bródzieńskiego w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 83.

Regulamin obowiązujący zakłady kamieniarskie na terenie cmentarza.

W trosce o pamięć zmarłych  i dobro wspólne jakim jest Cmentarz w Marysinie Wawerskim, w celu zachowania należytego porządku, wszyscy wykonujący prace kamieniarskie zobowiązani są do przestrzegania poniższego Regulaminu.

 1. Osoby wykonujące prace kamieniarskie zobowiązani są do posiadania w trakcie prac na terenie cmentarza przepustki na wykonanie powyższych prac, wystawionych przez kancelarię Cmentarza w Marysinie Wawerskim.
 2. Wykonujący prace kamieniarskie zobowiązani są do dbania o porządek na terenie cmentarza przy prowadzeniu prac.
 3. Nie można traktować sąsiednich pomników jako miejsca do składowania elementów do nowych pomników czy narzędzi.
 4. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz docinania i szlifowania elementów pomników, kostki itp.!
 5. Przed nagrobkiem i obok obowiązuje zakaz montowania ławek w sposób stacjonarny i podestów granitowych itp.
 6. Nie można wylewać wody po myciu zaprawy do studzienek przy punktach z wodą, ani na cmentarzu. Mycie akcesoriów dokonuje się poza cmentarzem.
 7. Wszystkie naprawy i renowacje pomników należy zgłaszać do kancelarii cmentarza.
 8. Obowiązuje zakaz przechowania elementów marmurowych, granitowych i betonowych na terenie cmentarza.
 9. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.
 10. Ze względu bezpieczeństwa nie można składować na terenie cmentarza elementów pomnika przeznaczonych do stawiania na następny dzień.
 11. Zakaz wyrzucania gruzu do kontenerów rozstawionych na terenie cmentarza.
 12. Zakład kamieniarski jest zobowiązany przed postawieniem pomnika do uzupełnienia zerwanego sklepienia nad trumną lub założenia jeżeli takowego nie ma. Pozostawienie widocznej trumny kwalifikowane jest jako zbezczeszczenie szczątków.
 13. Przed położeniem płyty na pomniku lub po zakończeniu innych wykonanych prac należy wezwać pracownika dyżurnego (nr tel. znajduje się na przepustce) w celu przeprowadzenia kontroli.
 14. Zakłady kamieniarskie zobowiązane są ponadto do przestrzegania Regulaminu Cmentarza w Marysinie Wawerskim.
 15. Nie zastosowanie się do niniejszego Regulaminu, skutkuje konsekwencjami administracyjnymi w postaci zawieszenia zgody na wykonywanie prac na Cmentarzu w Marysinie Wawerskim na czas określony (od dwóch tygodni do trzech miesięcy – przy notorycznym nieprzestrzeganiu regulaminu może być stały zakaz).
 16. Prace na tut. cmentarzu można wykonywać jedynie w dni powszednie, (nie będące świętami lub dniami wyznaczonymi przez kancelarię cmentarza w Marysinie Wawerskim, w których nie wykonuje się prac na terenie cmentarza), od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 14.00.

(opracowano na podstawie Regulaminu ZCB)

Regulamin obowiązujący zakłady murarskie na terenie cmentarza.

 1. Zakłady murarskie zobowiązane są do troski o uszanowanie pamięci zmarłych spoczywających na cmentarzu w Marysinie Wawerskim i o dobro wspólne jakim są wszystkie groby i pomniki na cmentarzu.
 2. Zakłady murarskie zobowiązane są do zabezpieczenia sąsiednich grobów i pomników leżących przy murowanym grobie.
 3. Zakład murarski zobowiązany jest do zabezpieczenia placu robót zgodnie z przepisami BHP.
 4. Pozostałości (ziemia, gruz, resztki bloczków) zakład murarski zobowiązany jest sprzątnąć tego samego dnia, po wykonaniu prac.
 5. Nie można wylewać wody po myciu zaprawy do studzienek przy punktach z wodą, ani na cmentarzu. Mycie akcesoriów dokonuje się poza cmentarzem.
 6. Szczątki, jakie znajdują się w grobach należy traktować z szacunkiem, z zachowaniem przepisów sanitarnych  i obowiązujących ustaw.
 7. Wymiary grobów murowanych muszą być zgodne z normami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Prace murarskie można wykonywać jedyne w dni powszednie, (nie będące świętami lub dniami wyznaczonymi przez kancelarie Cmentarza w Marysinie Wawerskim w których nie wykonuje się prac na terenie cmentarza), od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-14.00 (z możliwością przedłużenia godz. pracy, po uzyskaniu akceptacji kancelarii tut. cmentarza).
 9. Zakłady murarskie uczestniczące w kompleksowej obsłudze pogrzebów (zakładanie sklepień i zamurowywanie urny) są zobowiązane do zamurowywania urn.
 10. Zakłady murujące groby zobowiązane są ponadto do przestrzegania Regulaminu Cmentarza w Marysinie Wawerskim.
 11. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu jak i Regulaminu Cmentarza w Marysinie Wawerskim, skutkować będzie czasowym zakazem wykonywania prac na terenie tut. cmentarza (od dwóch tygodni do trzech miesięcy – przy notorycznym nieprzestrzeganiu regulaminu może być stały zakaz).

(opracowano na podstawie Regulaminu ZCB)